https://facenama.com/signup/r:830272 مجموعه سوالات دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی - سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature

مجموعه سوالات دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی

مجموعه سوالات پیش دانشگاهی انسانی

  فلسفه اسلامی

1 – هدف ما بعدالطبیعه از مطالعه مباحث وجود چیست؟
هدف از مطالعه مباحث وجود شناخت کل جهان هستی است. فیلوف می خواهد تصویری کامل و درست نسبت به جهان هستی به دست آورد و هدف پاسخ درست به سؤالاتی مانند هستی از کجا آمده و به کجا می رود و فیلوف می خواهد از وراء همه موجودات به کل هستی نظر کند و با دید کلی هستی را بشناسد.
2 - «بیت الحکمه» را معرفی نموده و تأثیر آن بر علم و فلسفه اسلامی را بنویسید.
هارون به توصیه وزیر خود یحیی برمکی «بیت الحکمه» را در بغداد تأسیس کرد که مرکز تجمع اهل علم و فلسفه و مترجمان کتب علمی و فلسفی از زبانهای گوناگون گردید.
3 – اصل «واقعیت مستقل از ذهن« را از نظر حکما بررسی کنید.
نخستین و مهمترین اصلی که می تواند مبدأ و نقطه شروع تحقیق فلسفی قرار می گیرد اصل قبول واقعیت مستقل از ادارک آدمی است ایجاد اصل مرز جدایی فلسفه از سفسطه است البته سوفطایی نیز در عمق ذهن و ادراک خویش به اصل معترف است و تنها در مقام بحث یا تأملات سطحی آن را انکار می کند و شکاک وجود ندارد و شکاکان در عمل و زندگی ناچار به قبول ایجا اصل هستی و ...
دنباله در ادامه مطلب

مجموعه سوالات پیش دانشگاهی انسانی

  فلسفه اسلامی

1 – هدف ما بعدالطبیعه از مطالعه مباحث وجود چیست؟
هدف از مطالعه مباحث وجود شناخت کل جهان هستی است. فیلوف می خواهد تصویری کامل و درست نسبت به جهان هستی به دست آورد و هدف پاسخ درست به سؤالاتی مانند هستی از کجا آمده و به کجا می رود و فیلوف می خواهد از وراء همه موجودات به کل هستی نظر کند و با دید کلی هستی را بشناسد.
2 - «بیت الحکمه» را معرفی نموده و تأثیر آن بر علم و فلسفه اسلامی را بنویسید.
هارون به توصیه وزیر خود یحیی برمکی «بیت الحکمه» را در بغداد تأسیس کرد که مرکز تجمع اهل علم و فلسفه و مترجمان کتب علمی و فلسفی از زبانهای گوناگون گردید.
3 – اصل «واقعیت مستقل از ذهن« را از نظر حکما بررسی کنید.
نخستین و مهمترین اصلی که می تواند مبدأ و نقطه شروع تحقیق فلسفی قرار می گیرد اصل قبول واقعیت مستقل از ادارک آدمی است ایجاد اصل مرز جدایی فلسفه از سفسطه است البته سوفطایی نیز در عمق ذهن و ادراک خویش به اصل معترف است و تنها در مقام بحث یا تأملات سطحی آن را انکار می کند و شکاک وجود ندارد و شکاکان در عمل و زندگی ناچار به قبول ایجا اصل هستی و ...

4 – در موارد قضایا منظور از رابطه وجوبی چیست؟
رابطه وجوبی . رابطه حتمی و اجتناب ناپذیر است و به عبارت دیگر عقل خلاف آن را قبول نمی کند.

5 – چرا ابن سینا برهان خود را بهترین برهان در اثبات وجود خدا دانسته است؟

زیرا در این برهان فقط یک محاسبه عقلی ما را به نتیجه رسانده است و مقدمه ای که در آن مفروض گرفته شده است این است که اجمالاً موجوداتی در جهان هستند و جهان هیچ و هیچ نیست و البته این مقدمه نیز بدیهی است پس چنین نیست که وجود موجود خاصی از قبیل انسان، حیوان و .... مسلم فرض شده است و بعد مبنای اثبات ذات واجب قرار گرفته باشد.

6 – پذیرش اصل سنخیت چه تأثیری در اندیشه ما دارد.

در پرتو این اصل، نظام جهان انتظام می یابد و جهان در اندیشه ما به صورت دستگاهی منظم و مرتب در می آید که هر جزء آن جایگاه خصوصی دارد و هیچ جزئی ممکن نیست در جای جزء دیگر قرار گیرد. سنخیت علت و معلول لازمه قبول اصل علیت است و هر گاه بخواهیم به درستی معنای اصل علیت را دریابیم باید به اصل سنخیت علت و معلول پی ببریم و عدم قبول اصل سنخیت در حقیقت به معنای نفی اصل علیت است . اصل سنخیت نظام حاکم بر روابط موجودات جهان را بر ما معلوم می سازد.

7 – مدینه فاضله را از نظر فارابی تعریف نموده و بنویسید فارابی آنرا به چه چیزی تشبیه نموده است؟

بهترین مدینه ها مدینه ای است که مردم آن به اموری مشغول و به فضایی اراسته اند که نهایتاً آن مدینه را به سوی سعادت رهنمون می سازد. فارابی چنین مدینه ای را مدینه فاضله می نامد. فارابی مدینه فاضله را به بدن تشبیه می کند بدنی که سالم و استوار است و همه اعضای آن در فظ یات و سلامتی و در راه رشد آدمی وظایف خود را به نحو احسن انجام می دهد.

8 – ابن سینا منشأ کرامات و معجزات را چه می داند؟

ابن سینا منشأ کرامات و معجزات را قوت نفس انسان می داند. نفس به مرتبه ای می رسد که بر طبق قوانین و نوامیس جهان می تواند در آن دخل و تصرف کند. مثلاً وقتی که انسان پاکدلی برای نزول باران دعا می کند اجابت دعای او حاصل اتصال دل او با مبادی حقی است.

9 – کتاب «تهافت التهافت» نوشته چه کسی است و موضوع آن چیست؟

از ابن رشد است . ابن رشد در این کتاب به دفاع از فلسفه و نفی آراء غزالی همت گماشت. اما نتوانست بطور مؤثر با موج مخالفت با فلسفه که بعد از غزالی در سرزمینهای اسلامی جریان داشت مقابله کند.

10 – روش اشراقی که سهروردی در حکمت اشراق مطرح کرده است چگونه روشی است و فرق آن با روش حکمت مشاء و عرفان چیست؟

حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که در آن فقط به نیروی عقل و ترتیب قیاس برهانی بسنده نمی شود، بلکه شیوه استدلالی محض راه به سیر و سلوک قلبی همراه می سازد.سهروردی تحقیق فلسفی به شیوه استدلالی محض را بی حاصل سیر و سلوک روحانی را هم بدون ترتیب عقلی و استدلالی موب گمراهی می داند. بنابراین فلسفه اشراق هم با کمت مشاء و هم با عرفان متداول متفاوت است زیر حکمت مشاء فراتر از عقل نظری گام می نهد و عرفان نیز به برهان و استدلال بهای چندانی نمی دهد.

11 _ با ذکر مثالی قاعده امکان اشرف را توضیح دهید.

چشمه ای را در نظر آورید که از سرچشمه خود جریان پیدا کند و به سوی جویبارها و برکه های اطراف خود سرازیر شود. واضح است که تا زمانی که نزدیکترین برکه در جریان آب پر نشود. نوبت به جریان آب در جویبارها و برکه های بعدی نمی رسد و لذا اگر برکه ای را در پایین دست پر از آب دیدم به دلالت التزام چشمه می گیریم که برکه های بالا دست و حتماً باید قبلاً پر شده باشند.

12 – نماینده کامل عرفان اسلامی کیست؟

مظهر و نماینده کامل عرفان اسلامی محی الدین عربی معروف به شیخ اکبر است . چرا که عرفان را به صورت یک علم مدون درآورد و فیلسوفان بعد از خود را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

13 – مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی متناسب با کدامیک از اسفار چهارگانه عرفا است؟

سفر دوم سفر بالحق فی الحق

14 – طبقه نظریه فقر وجودی جهان هستی را تحلیل کنید.

طبق نظریه فقر وجودی جهان هستی یک پارچه نیاز و تعلق به ذات الهی است و هیچ استقلالی از خود ندارد اگر ذات الهی آنی پرتو عنایت خویش را بازگیرد کل سلسله مراتب وجود محو و نابود می گردد و نور موجودات خاموش می شود.

15 – مفهوم اصالت وجود و اصالت ماهیت را شرح دهید.

کسانی که ماهیت را اصل می دانند معتقدند که واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم ماهیت است و وجود را نتیجه التزام ذهن و امری اعتباری می دانند معتقدند که واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم ماهیت است و وجود را نتیجه التزام ذهن و امری اعتباری می دانند و برعکس طرفداران اصالت وجود معتقدند که واقعیت و عینیت ما به ازاء مفهوم وجود است و ماهیت را نتیجه انتزاع ذهن و امری اعتباری می دانند.

16 – به نظر علامه طباطبایی ریشه ادراکات اعتباری و حقیقی در کجاست؟توضیح دهید؟

علامه ریشه ادراکات حقیقی و اعتباری هر دو را به قوه عقل باز می گرداند. همچنین عقل نظری و عقل عملی را دو قوه جداگانه نمی داند که احکام آنها به کلی از هم جدا است. بلکه به نظر ایشان تقسیم نظری و عملی درباره عقل به اعتبار دو گونه فعالیتی است که عقل انجام می دهد. عقل فعالیتی در حوزه واقعیت ها و هست ها دارد و فعالیتی نیز در حوزه بایدها و نبایدها . پس مبدأ اداراکات حقیقی و ادراکات اعتباری از هم جدا نیست فقط نحوه و چگونگی حصول این دو نوع ادراک با هم تفاوت دارد.

17 – فلسفه نظری را تعریف نموده و دو قسم از اقسام آنرا نام ببرید.

فلسفه نظری دانشی است که درباره اشیاء آن چنان که هستند بحث می کند و فلسفه نظری تقسیماتی دارد که عبارتند از :
الف) الهیات یا فلسفه علیا
ب) ریاضیات یا فلسفه وسطی
ج) طبیعیات یا فلسفه سفلی

18 – توضیح دهید چه زمانی فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می گردد؟

زمانی که ارزش خودرابرای آن ملت ازدست بدهد وجامعه ارزشهای فکری خودرانادیده گرفته وچشم به ارزشهای بیگانه بدوزد. 

 فلسفه اسلامی شبانه 81_82

1- ما بعدالطبیعه را تعریف نموده و بنویسید موضوع آن چیست و از چه امور و مسائلی سخن می گوید؟
2 – زمانی که فلسفه اسلامی رسماً تأسیس شد، به چه نامی مشهور گردید؟ دلیل شهرت آن به این نام چه بود؟
3 – مغایرت وجود و ماهیت را با ذکر دلیل و مثال توضیح دهید.
4 – برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل را با ذکر مثال شرح دهید.
5 – چهار قاعده برهان سینوی را بنویسید.
6 – چرا به فارابی لقب «معلم ثانی» را داده اند؟
7 – ابن سینا طبیعت را چگونه توصیف می کند.
8 – هدف مکتب اشعری چه بود و این مکتب در مقابل چه مکتبی بوجود آمد؟
9 – تعابیر «انور قاهر» «ارباب انواع» «معلوم بالذات» و «علم حصولی» را تعریف کنید.
10 – روش عرفا به کدام روش فلاسفه نزدیک است و راه وصول به حقیقت را در چه می داند؟
11 – سفر من الخلق الی الحق عرفا با کدام مبحث فلسفی ملاصدرا هماهنگ است؟
12 - «جوهر» و «عرض» را با ذکر مثال برای هر کدام تعریف کنید.
13 – مفهوم خدا شناسی را در پرتو اصول حکمت متعالیه تشریح نمایید.
14 – بنظر علامه طباطبایی ریشه ادراکات اعتباری و حقیقی در کجاست؟ توضیح دهید.
15 – فلسفه نظری را تعریف نموده و دو قسم از اقسام آنرا نام ببرید.
16 – مهمترین پیام سنت فلسفی برای جهان امروز چیست؟
فلسفه اسلامی شبانه

1 – تفاوت ما بعدالطبیعه (متافیزیک) و ماوراء الطبیعه(ترانس فیزیک) را بنویسید.
مابعدالطبیعه علم به وجود و احوال آن است یعنی وجود شناسی و علم هستی شناسی است. بنابراین یک دانش است ولی ماوراء الطبیعه که در لاتین به آن ترانس فیزیک می گویند مرتبه ای از هستی است که وراء طبیعت و جهان ماده است در واقع ماوراء الطبیعه مرتبه ای از هستی است و ما بعدالطبیعه علم به هستی است در حالت کلی.

2 – خلافت بنی عباس دو واقعه مهم بدنبال داشت آن دو واقعه کدامند؟

دو واقعه 1) راه یافتن ایرانیان به دستگاه خلافت 2) بغداد مرکز خلافت اسلامی قرار گرفت

3 – مغایرت وجود و ماهیت را با ذکر دلیل و مثال شرح دهید.

اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت یا جزء آن بود دیگر اثبات وجود برای هیچ ماهیتی نیازمند دلیل نبود تصور هر ماهیتی برای اثبات وجود آن ماهیت کافی بود برای مثال ققنوس بر ما معلوم است و می دانید که ققنوس مرغی است با منقاری دراز که دارای سوراخ های متعدد است و هر سوراخ این منقار آوازی خوش برمی آید و اما با وجود اطلاع از همه این توصیفات و روشن بودن ماهیت این مرغ در نزد ما نمی توان مفهوم وجود را عین این ماهیت دانست و بی درنگ تصدیق کرد که ققنوس هست لذا عینیت مفهوم وجود ماهیت نیز صحیح است.

4 – برهان فارابی بر امتناع تسلسل علل را با ذکر مثال شرح دهید.

در این برهان از اصل تقدم علت بر معلول استفاده شده است این اصل بیان می کند که علت بر معلول خود تقدم وجود دارد و معلول در مرحله و مرتبه بعد از علت قرار گرفته است یعنی وجود معلول مشروط به وجود علت است و در صورتی که وجود علت مشروط به وجود معلول نیست. مثال گروه نظامی که قصد گشودن و حمله به دشمن دارد. اما هیچ یک از افراد پیش قدم و حتی حاضر نیست همقدم با سایرین باشد و پیش قدمی هر کدام منوط به پیش قدم شدن سایرین می دانند.

5 – علت را تعریف کنید.

علت آن چیزی است که معلول در کیان و هستی خود به آن نیازمند است.

6 - «سیاست» را از نظر فارابی تعریف کنید.

سیاست فعل و تدبیر زعیم مدینه فاضله است بر وفق تعالیم و الهامات روحانی و احکام و نوامیس و قوانینی که از مبدأ وحی و الهام سرچشمه گرفته است تا نظام خیر و عدل در مدینه تأسیس شود و گسترش یابد و اهل مدینه در این نظام خیر به فضایل و صفات انسانی آراسته گردند و شایستگی سعادت دنیا و آخرت در وضع و حال آنها نمودار گردد مراد فارابی از سیاست با معنای متداول سیاست که در جهان امروز و در میان ملل جریان دارد فاصله بسیاردارد و سعادت رکن جدایی ناپذیر آن است.

7 – وضعیت علوم تجربی در زمان حاضر چگونه است؟

امروزه شاهد آن هستیم که علوم تجربی از مبانی حکیمانه فاصله گرفته است و به جهان هستی به عنوان یک واقعیت سراسر مادی می نگرد و گویی از مبادی عالم هستی در غفلت است.

8 – هدف کلام اشاعره چه بود؟

زدودن عناصر ظاهراً غیراسلامی از ساحت اسلام. آنان می پنداشتند که این عناصر آرام آرام وارد تفکر اسلامی شده به ویژه آنچه میراث یونانیان قلمداد می شد و با آن مخالفت می کردند.

9 – مقصود سهروردی از «انوار قاهر» و «ارباب انواع» و «انوار مدبر» در مراتب هستی چیست؟

انوار قاهر تجلی نورالهی هستند که سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند و هر یک فوق مرتبه دیگری قرار دارد. آنها یک سلسله طولی از فرشتگان را در هستی تشکیل می دهند.
ارباب انواع، سهروردی از طریق قاعده امکان اشرف یک رشته عرضی از انوار را ثابت می کند که هم رتبه و هم درجه اند و نسبت به یکدیگر جنبه وجود بخشی و علیت ندارند او این طبقه از انوار قاهر را در ارباب انواع نامید.
انوار مدبر، به نظر سهروردی تأثیر اربا انواع در طبیعت به وساطت یک رشته دیگر از فرشتگان که مرتبه آنها پایین تر از ارباب انواع است وبه آنهاانوارمدبرمیگردندانجام می شودکه آنهامتعلق به مرتبه ای ازجهان ماوراء الطبیعت عالم مثال یاعالم ملکوت هستند.

10 – سهروردی چه افرادی را حکیم متأله می خواند؟

آنان که هم در صور برهانی به حد کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند را سهروردی حکیم متأله می نامد.

11- روش کلام چیست؟

متکلمین همانند فلاسفه مشاور صرفاً بر استدلال عقلی تکیه دارند با این تفاوت که اصول و مبادی عقلی آنها با اصول و مبادی فلسفه تفاوت دارد. به حسن و قبح عقلی تکیه دارند.

12 – سفر «فی الخلق بالحق» عرفا با کدام مبحث فلسفی ملاصدرا هماهنگ است؟

با مباحث نفس و معاد (سفر چهارم)

13 – خداشناسی را در پرتو حکمت متعالیه ملاصدرا توضیح دهید.

وجود حقیقتی واحد در کل جهان هستی است. ذات الهی برترین و شدیدیترین مرتبه وجود او مطلق است و به هیچ قید و شرطی مقید و محدود نیست. او وجود نامتناهی است ذات حق جامع همه کمالات هستی است و کمالات او نامحدود است همه موجودات آیات و نشانه های وجود نامتناهی حق هستند و همه موجودات در هر درجه ای عین فقر و نیاز هستند و هرگز شدت وجود آنها با ذات حق قابل قیاس نیست. در نتیجه تو گویی نقص وجود آنها پرده ای است که وجود نامتناهی حق را می پوشاند،

14 – از نظر علامه طباطبایی منشاء ایجاد «حسن و قبح» برای انسان چیست؟

آدمی به اقتضای فطرت انسانی خویش به صفات و افعال اخلاقی گرایش دارد و از صفات و افعال غیرواقعی گریزان است. مثلاً انسان به عدالت گرایش دارد و می پذیرد که باید انصاف را مراعات کرد. از همین بایدها و نبایدها و اعتبارگری که ذهن مفاهیم «حسن و قبح» را می سازد.

15 – فلسفه عملی را تعریف کنید.

فلسفه عملی دانش است که درباره افعال انسان آنچنان که شایسته است باشد بحث می کند.

16 – دو مورد از ویژگیهای سنت فلسفی را فقط نام ببرید.

تفکر و اخلاق، پیوند سازمانی و وسعت نظر (البته دو مورد کافی است)
فلسفه اسلامی جبرانی اسفند 81_82

1 – مابعدالطبیعه را تعریف کرده و بنویسید امام سجاد(ع) در پاسخ به سؤالی که درباره توحید از او شد چه فرمودند؟
2 - «بیت الحکمه» را معرفی نموده و تأثیر آن بر علم و فلسفه اسلامی را بنویسید.
3 – تقسیمات وجود از نظر فلاسفه را با ذکر مثال شرح دهید.
4 – مرز میان فلسفه و سفسطه پذیرفتن کدام اصل است؟توضیح دهید.
5 – علت تامه و علت ناقصه را تعریف کنید.
6 – از سه اصل «علیت» ، «ضرورت علی و معلولی» و «سنخیت» چه نتایجی استخراج می شود.
7 – رابطه میان سیاست و سعادت در فلسفه سیاسی فارابی را بنویسید.
8 – بنظر ابن سینا عالم طبیعت را چه چیزی آفریده است؟
9 – پیام حکمت الهی به علوم و تکنولوژی جدید را بنویسید.
10 – ایرادات غزالی و فخر رازی چه تأثیری بر فلسفه مشاء گذاشت؟و زمینه ساز چه فلسفه ای گردید؟
11 – تعابیر( مشرق اصغر) ، (انوار مدبره)، (معلوم بالعرض) را توضیح دهید.
12 – دو کتاب از کتابهای صرفاً فلسفی که سهروردی به زبان عربی نوشته را نام ببرید.
13 – مظهر و نماینده کامل روش عرفانی را نام برده و فرق روش عارف و فیلسوف را بنویسید.
14 – نظر ملاصدرا درباره ( عقل و دین) را شرح دهید.
15 – طبق نظریه فقر وجودی جهان چگونه ترسیم می شود؟
16 - از نظر ملاصدرا موجودات جهان به چند دسته تقسیم می شوند؟هر دسته را نام برده و تعریف کنید.
17 – فلسفه نظری چیست؟ و بر چند قسم است؟
18 – بنظر علامه طباطبایی علاوه بر مفاهیم علت و معلول دیگر چه مفاهیمی را از طریق علم حضور بدست می آوریم؟
19 – دو مورد از ویژگیهای سنت فلسفی را فقط نام ببرید.

علوم اجتماعی

جبرانی اسفند 81_82

1 – اثرات انقلاب صنعتی بر دولتهای اروپایی را بررسی کنید.
2 – شرایط استعماری و نیمه استعماری را با هم مقایسه نمایید.
3 – نظام جهانی را تعریف کنید.
4 – منافع حیاتی هر جامته چیست که دولتها حراست از آن را وظیفه خود می دانند؟
5 – مفهوم سیاست خارجی چیست؟
6 – چهار مورد از مهمترین واحدهای فراملی دینی با اعضای غیردولتی را نام ببرید.
7 – وجود شرکتهای چند ملیتی نشانگر چه واقعیتی است؟
8 – مبادله برابر و مبادله نابرابر را توضیح دهید.
9 – تک محصولی شدن و تخصص یافتن یک کشور در تولید کالایی خاص چه نتایجی برای آن کشور به بار می آورد.
10 – هدف از تأسیس سازمان یونسکو چه بوده است؟
11 – منظور از تشبه چیست و آثار و نتایج آن کدام است؟
12 – مهمترین امکاناتی که شبکه اینترنت می تواند در اختیار افراد جامعه قرار دهد را بنویسید؟
13 – اقدامات پهلوی دوم به چه نتایجی منجر گردید؟
14 – دعوت انقلاب اسلامی ایران در بازگشت به معنویت و عرفان اسلامی چه ثمراتی به بارآورده است؟
15 – چه کشورهایی موفق به تغییر موقعیت خود در نظام جهانی شده اند؟

  علوم اجتماعی شبانه 81_82
1 – یکی از مهم ترین شیوه های ادغام جوامع در نظام جهانی «استعمار» است توضیح دهید.
کشورهای اروپایی از قرن شانزدهم به بعد به اتکا به قدرت نظامی دریایی خویش به جوامع کوچک در این امریکای جنوبی و آفریقا و آسیا حمله می کردند با سرنگونی حکومت های آن جوامع و مستقر کردن حاکمان نظامی از کشورها در جای گزینی افراد بومی به نیابت از سوی خود این جوامع را به صورت بخشی از کشور خود در می آورند از افراد بصورت برده استفاده می کردند و آن ها ثروت این جوامع را به کشورهای مادر انتقال می دادند.
2 – اثرات انقلاب صنعتی بر دولتها و بازرگانان اروپایی را بررسی کنید.
انقلاب صنعتی به قدرتمندی دولتهای اروپایی انجامید و موجب دست یابی آنها به سلاح های جنگی پیشرفته شد و برای بازرگانان امکان تهیه کالاهایی با قیمت ارزان تر از قیمت آنها در کشورهای دیگر فراهم نمود با رشد علوم تجربی امکان شناسایی بهتر جوامع، معادن و منابع آنها فراهم آمد این عوامل باعث شد که در قرن نوزده انگلیس تمام مناطق کره زمین را در شبکه روابط سیاسی اقتصادی فرهنگی نظام جهانی (سرمایه داری) ادغام کند.
3 – یکی از اهداف اساسی در محیط بین المللی حفظ تمامیت ارضی است شرح دهید.
ابتدایی ترین شکل حراست از جامعه، حفاظت از مرزهای کشور در مقابل جوامع دیگر است دولت ها اجازه نمی دهند که دولت ها و جوامع دیگر به سرزمین یا قلمرو آنها تجاوز کند این شکل حراست از جامعه که از آن با عنوان «حفظ تمامیت ارضی» و «وحدت کشور» یاد می شود.
4 – کسب وجهه برای دولتها در صحنه بین المللی از چه راههایی امکان پذیر است.
ازراههایی مانندتشریفات سیاسی،افزایش توان نظامی،توسعه اقتصادی پیشرفت صنعتی،سیاست بی طرفی وآرامش داخلی ...
5 – مفهوم سیاست خارجی را تعریف کنید.
هر جامعه ای اهداف اساسی و درجه دوم خود را در محیط بین المللی و در رابطه با جوامع و دولتهای دیگر مشخص می کند. این مجموعه اهداف و نحوه دستیابی به آن ها با عنوان سایست خارجی گفته می شود که راهنمای برقراری رابطه با جوامع دیگر و موضع گیری در محیط بین المللی است.
6 – روابط اقتصادی میان جوامع چگونه از سیاست خارجی آنها تأثیر می پذیرد.
بین شرکتها و دولتها مقرراتی از سوی دولتها وضع می گردد و دولتها مشخص می کنند که چه کالاهایی وارد و صادر شود وضع مقررات اقتصادی تابع سیاست خارجی هر کشور است و دولتها بدنبال معاهدات هستند که بیشترین سود برای آنها داشته باشد و هم چنین دولتها برای کنترل روابط اقتصادی گمرکات تأسیس می کنند اینها نشان دهند اثر پذیری اقتصاد از سیاست است.
7 – وجود شرکتهای چند ملیتی نشانگر چه چیزی در اقتصاد جهانی است؟
وجود شرکتهای چند ملیتی یعنی همان واحدهای اقتصادی فراملی نشانگر این واقعیت است که اقتصاد جهانی فراتر از اقتصادهای ملی شکل گرفته است، مرزهای اقتصادی ملی را در می نوردد و به دو از مداخله های دولت ها عمل می نماید.
8 – جوامع صنعتی و غیرصنعتی را با هم مقایسه نمایید.
جوامع صنعتی جوامعی هستند که اقتصاد آنها حتی در کشاورزی مبتنی بر صنعت و رشد آن است جوامع غیرصنعتی جوامعی هستندکه اقتصادآنهاحتی دربخش صنعت عمدتاًبرپایه تولید موادخام وکشاورزی استوار است.بصورت خلاصه نوشته شده است.
9 – ایجاد مؤسسه های فرهنگی یکی از راه های کنترل و هدایت فرهنگی جوامع است .شرح دهید.
مؤسسات فرهنگی چون کارنگی و فورد و رالفکر مؤسساتی هستند که با اعطای کمک و بورس تحصیلی به اتباع خارجی برای تحصیل در امریکا به تربیت نخبگان فکری جوامع دیگر به ویژه جهانسوم می پردازند و از این طریق می کوشند سیاست خارجی این جوامع را در جهت مورد نظر خود هدایت کنند. و به تحقیقات کمک مالی می کنند که متناسب با اهداف آنها باشد.
10 – یک سویه بودن و نابرابری روابط فرهنگی میان جوامع به چه معنی است و چه نتایجی برای دو طرف این رابطه ها دارد؟
روابط فرهنگی مانند روابط اقتصادی نوعی رابطه نابرابر و یک سویه میان مجموعه کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته شکل گرفته است . در این رابطه کشورهای توسعه یافته تولید کنندگان عمده فرهنگ و انتقال آن به جوامع دیگر هستند. در مقابل کشورهای توسعه نیافته عمدتاً دریافت کنندگان (مصرف کنندگان) فرهنگ می باشند. فرصت رشد فرهنگی به کشورهای توسعه نیافته داده نمی شود.
11 – نتیجه عملکرد حکومتی رضا شاه را بنویسید.
نتیجه عملکرد رضا شاه تشدید نارضایتی ، عدم توانایی دولت برای مقابله با تهاجم خارجی، شکل گیری یک صنعت وارداتی که با سایر اجزای اقتصاد پیوند محکمی نداشت. افزایش تقابل میان بخش های سنتی و جدید جامعه و تثبیت موقعیت «پیرامونی» ایران بود.
12 – پیام های اصلی انقلاب اسلامی ایران کدامند و در تغییر نظام جهانی چه تأثیری دارند؟
مقابله با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفین جهان، مبارزه با بی عدالتی در نظام جهانی و بازگشت به معنویت دینی و عرفان – در سطح جهانی با ارائه اسلام به صورت یک ایدئولوژی انقلابی به تقویت قیام ها و نهضت ها در جهان سوم به ویژه جهان اسلام منجر شده است و به شکل حربه ای در مقابل با استکبار در نظام جهانی درآمده است و هم چنین با احیای معنویت و عرفان دینی در نظام جهانی که بر اساس دنیا گرایی و پشت کردن به معنویت و دین شکل گرفته است می تواند به اصلاح نظام جهانی و تبدیل آن به جهانی دارای معنا کمک کند. 

  علوم اجتماعی روزانه 81_82

1- اثرات انقلاب صنعتی بر دولتهای اروپایی را بررسی کنید.
2 – در گسترش نظام چند گروه با هم همکاری داشته اند؟
3 – یکی از اهداف اساسی دولت ها در محیط بین المللی حفظ تمامیت ارضی است توضیح دهید.
4 – عمده ترین اثرات ترویج فرهنگ بعنوان ابزار تحقق اهداف جوامع در محیط بین المللی را خلاصه بنویسید.
5 – تک محصولی شدن در تولید یک کالا برای حیات جوامع چه نتایجی می تواند بدنبال داشته باشد.
6 – جوامع صنعتی و غیرصنعتی را با هم مقایسه نمایید.
7 – دو گروه و سازمانی که با استفاده از رسانه های جمعی به انتقال فرهنگ می پردازند با تعداد زبان برنامه بنویسید.
8 – یک سویه بودن و نابرابری روابط فرهنگی میان جوامع به چه معنی است و چه نتایجی برای دو طرف این رابطه ها دارد؟
9 – نتیجه عملکرد حکومتی رضا شاه را بررسی کنید.
10 – انقلاب اسلامی ایران با طرح چه چیزهایی برای تغییر موقعیت خود در نظام جهانی تلاش می کند.

 علوم اجتماعی 81_82
1- مفهوم ملت برای نخستین بار نخستین به شکل امروزی در کدام قسمت جهان به عنوان واحد اجتماعی مطرح گردید و چرا به عنوان دولت ملت هم شناخته شده است؟
برای اولین بار در کشورهای اروپای غربی به عنوان یک واحد اجتماعی جدید مطرح گردید چون توسط یک نظام سیاسی به عنوان دولت اداره می شود «دولت – ملت» هم گفته می شود.
2 – نحوه همکاری کلیساها و فرقه های مسیحی با دولت ها و بازرگانان در گسترش نظام جهانی را بررسی کنید.
کلیساها و فرقه های مختلف مسیحی نیز با هدف تبلیغ مسیحیت با دو گروه مذکور هم داستان شدند کلیساها در زمینه سیاسی دولت ها حمایت و از نظر مادی به کمک های بازرگانان وابسته بودند و با کسب نفوذ در دربارها و تشکیل فرقه های مسیحی زمینه عمل دولت ها و بازرگانان را فراهم می کردند.
3 – نظام بین الملل را تعریف کنید.
وجود رابطه میان جوامع و تداوم آن به تدریج شبکه ای از روابط پایدار را در میان جوامع به وجود می آورد که از آن به عنوان نظام بین المللی یاد می شود.
4 - «منافع حیاتی» هر جامعه چیست که دولت ها حراست از آن را وظیفه خود می دانند؟
خطراتی که بقای نظام اجتماعی را تهدید کنند، تهدیدی علیه حیات اجتماعی است به همین سبب هر جامعه اموری را که برای تداوم و حفظ آن ضروری است. مشخص می نماید از آنها به عنوان منافع حیاتی، منافع ملی و امنیت ملی یاد می کند. هر گاه خطری متوجه این امور باشد تهدید علیه منافع حیاتی و منافع ملی تلقی می شود و دولت وظیفه مقابله با آن را برعهده دارد.
5 – رابطه متقابل شرایط داخلی جوامع و جایگاه آنها در محیط بین المللی را تحلیل کنید.
شرایط داخلی موجب بهبود وضع یک جامعه در محیط بین المللی می شود، جایگاه برتر منابع و مزایا بر آن کشور می گردد. مانند داشتن نیروی ماهر، توان اقتصادی با او ،دانشگاههای فعل و عکس آن دیپلماسی ضعیف و ناکارا تحقیقات در حد پایین موجب می شود چنین در محیط بین المللی منفعل خواهد بود و از سیاست های قدرتمندان پیروی کند – یا تحلیل قانع کننده دیگری .
6 – منظور از استقلال نسبی در نظام اقتصادی چیست؟
داشتن واحد پولی خاص، مقررات گمرکی معین و قوانین ورود و خروج کالا نشانه هایی از استقلال نسبی نظام اقتصادی در یک جامعه است.
7 – تخصص یافتن در تولید یک کالا برای حیات جوامع چه نتایجی به دنبال دارد؟
نتایج تک محصلوی
1) وابستگی جوامع به بازار بین المللی و اقتصاد جوامع دیگر در زمینه قیمت کالاهاست
2) آسیب پذیری اقتصاد جوامع از قیمت های بین المللی که اقدام دولت ها را محدود می کند.
3) دولت ها را قادر می سازد که در صورت مغایرت سیاستها دیگر با اهداف آنها از حربه اقتصادی استفاده کنند.
8 – دو مورد از نشانه های شکل گیری اقتصاد جهانی را بنویسید
شکل گیری شرکت های چند ملیتی در زمینه تولید، بازار مشترک در زمینه مبادله کالا و مؤسسات مالی بین المللی
9) هدف از تأسیس سازمان یونسکو چه بوده است؟
یونسکو (سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد) از سال 1945 میلادی با هدف کمک به حفظ صلح و امنیت از طریق ارتقای همکاری میان ملت ها به وسیله آموزش علم و فرهنگ به وجود آمد.
10) انتقال و هدایت فرهنگ از چه راه هایی می تواند عملی شود؟
مهمترین راه های کنترل و هدایت فرهنگ استفاده از رسانه های جمعی و ایجاد مؤسسات فرهنگی است.
11 – چند نمونه از امکانات فراهم شده به وسیله شبکه جهانی اینترنت را نام ببرید.
ارسال نامه الکترونیک برای ا عضاء شبکه ، مشاهده فیلم های سینمایی، نوارهای ویدئویی ، اطلاع رسانی ، ارتباط بین نظارت از راه دور در اعمال جراحی .......
12 – شکست اقدامات امیر کبیر را در برنامه های اصلاحی وی چگونه می توان توجیه کرد؟
اقدامات امیر کبیر را می توان به منظور تغییر موقعیت پیرامونی ایران دانست که با همدستی نیروهای داخلی و خارجی خصوصاً انگلیس به سرعت خنثی و منجر به شکست گردید.
13 – دعوت انقلاب اسلامی ایران در بازگشت به معنویت و عرفان اسلامی چه ثمراتی به بار آورده است؟
موجب گردید تا گرایش های دینی و اعتقادی در بسیاری از جوامع اسلامی تقویت شود و کشورهای زیادی برای کسب مشروعیت خواستار احیای سنن دینی گردید حتی در جامعه ای مانند ترکیه بعد از سالهای طولانی تلاش در مبارزه با مظاهر دینی، آثار این دعوت را می توان مشاهده نمود امی می رود که انقلاب اسلامی بتواند پیام آور پیامی نو برای نظام جهانی باشد.
14 – اقدامات پهلوی دوم به چه نتایجی منجر گردید.
اقدامات پهلوی دوم گر چه در ظاهر موجب تغییراتی در جامعه شد ولی به علت عدم پیوند و فرهنگ بومی وابستگی به صدور مواد اولیه خصوصاً نفت رواج صنعت وارداتی و تولید صنایع به شکل مونتاژ و وجود تعداد بسیار زیاد از مستشاران خارجی موجب وابستگی بیشتر این کشور به خارج گردید. 

جغرافیا

1 – در گذشته های دور جغرافیدان به چه کسی گفته می شد.
جغرافیدان کسی بود که نام و نشان رودها، کوهها، دریاها، راهها، شهرها ، کشورها و اطلاعاتی مانند آن را می دانست.
2 – ویژگی خاص دانش جغرافیا در مقابل علوم دیگر چیست؟
ویژگی خاص ازیک طرف به مطالعه پدیده های مادی وطبیعی وازطرف دیگرپدیده های انسانی واجتماعی راموردتوجه قرارمیدهد.
3 – عرصه های غیرزیستی شامل چه مواردی هستند؟
عرصه های غیر زیستی لیتوسفر(عرصه سنگها)هیدروسفر(عرصه آبها)واتمسفر(عرصه هوا) وعرصه زیستی بیوسفر(عرصه زیست گیاهان، جانوران و انسان) نامیده می شود.
4 – تعریف کلی دانش جغرافیا را بنویسید ؟
جغرافیاعلمی است که به بررسی چگونه پراکندگی پدیده های مکانی درچارچوب روابط متقابل محیط طبیعی وانسانی میپردازد.
5 – جغرافیدان شناسایی یک پدیده مکانی را بر چه اساسی به انجام می رساند.
جغرافیدان شناسایی یک پدیده را بر اساس موقعیت ریاضی، نسبی ، وسعت مرزها ، ناهمواریها، آب و هوا ، آبها، خاکها، گروه های انسانی و فعالیت های اقتصادی و .... به انجام می رساند.
6 – هسته اولیه دانش جغرافیا را چه می نامند؟
هسته اولیه دانش جغرافیا را می توان دانش مکانها و سرزمینها نامید.
7 – وظیفه دانش جغرافیا از دیدگاه استرابو چیست؟
توصیف قسمتهای مختلف جهان مسکون .... تعیین جایگاه سرزمینهای جهان و پرداختن به تفاوتهای موجودمیان آنها.
8 – نابرابریهای مکانی را بررسی کنید.
امروزه بشر با نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی روبروست و به صورت نابرابریهای مکانی تجلی یافته است این گونه نابرابریها ضرورت شناسییی امکانات بالقوه طبیعی و برآوردن نیازهای اولیه و اجتماعی گروههای انسانی را به صورت عقلایی مطرح می سازد.
9 – جغرافیای اقتصادی بر چه مواردی تأکید دارد.
جغرافیای اقتصادی با تأکید بر شناسایی عوامل و نیروهای تولید موثر در تنوع مکانی فعالیتهای اقتصادی بر سطح زمین به بررسی روابط متقابل شرایط اقتصادی و محیطی حاکم بر تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات می پردازد.
10 – مراحل اصلی یک تحقیق علمی را نام ببرید.
مراحل الف) طرح موضوع و گردآوری اطلاعات اولیه در ارتباط با آن ب) طبقه بندی ، تنظیم و تحلیل اطلاعات گردآوری شده ج) ارائه نتایج یافته های تحقیق
11- بررسی های جغرافیایی چه نتایجی را به همراه دارند؟
بررسی جغرافیایی می تواند تعمیم دقیق نتایج حاصل از تفاوتها و شباهتها، انتخاب ملاکهای صحیح برای تبیین نواحی همگون و تشخیص و تعیین پیوندها و ارتباطهای ناحیه ای را به همراه داشته باشد.
12 – نقشه نشانگرچیست؟
نقشه نشانگر عوارض گوناگون بخشی از سطح زمین به مقیاسی به مراتب کوچکتر از واقعیت است.
13 – مزایای بهره گیری از کامپیوتر در تهیه و ارائه نقشه برای جغرافیدانان را بنویسید.
بهره گیری از کامپیوتر دارای چهار مزیت است ص 77 کتاب
14 – هدف نهایی از ساخت مدل چیست؟
هدف نهایی از ساخت مدل : افزایش درک و فهم از عوامل و روندهای پیچیده دنیای واقعی
15 – دو ویژگی اساسی مدلها را بنویسید.
الف) دو ویژگی با استفاده از اطلاعات در چارچوب مدلها در اصل انتخابی است ب) جنبه های انتخاب شده به هر صورت بر اساس ساختاری یعنی در ارتباط متقابل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند و یا ویژگی دیگر ...
16 –دلایل ایجاد شهرکهای خوابگاهی را بررسی کنید.
دلایل شهرکهای خوابگاهی 1) گرانی زمین و هزینه های خرید ساختمان 2) جلوگیری از رشد ناموزون و بی رویه شهرهای بزرگ 3) کاهش تراکم و تمرکز جمعیتی 4) ایجاد تعادل نسبی در پراکنش جمعیت به ویژه جمعیت شهری
17 – نقشه های کاربری زمین چه مواردی را در اختیار ما می گذارد؟
نقشه های کاربری زمین مواردی چون مکانهای مناسب برای ساخت و ساز خانه ها، مکان مناسب برای ایجاد کارخانه ها و تعیین محلهای در معرض زلزله، تعیین محلهای آبگیر...
18 – بهره گیری از امکانات طبیعت تا چه زمانی ممکن است؟
تا زمانی ممکن است که تعادل و هماهنگی موجود در آن محفوظ بماند.
19 – عوامل عدم تعادل محیطی را نام ببرید و تفاوت نحوه تأثیرگذاری آنها را بنویسید.
عوامل طبیعی و انسانی – تدثیر گذاری متفاوت است عوامل طبیعی به کندی وعوامل انسانی به سرعت و شدت بیشتری به انجام رسیده
20 – حفاظت از محیط زیست یک امر فرهنگی است ، یعنی چه ؟
اعمال مقررات نقش مؤثری می تواند داشته باشد اما تا زمانی که جامعه نسبت به آن بی تفاوت باشد کمک مؤثری به محیط زیست نخواهد کرد بر همین اساس می گویند حفاظت از محیط زیست به امر فرهنگی است.

  جغرافیا شبانه 81_82

1 – در دانش جغرافیا منظور از پدیده های مکانی چیست؟
2 – دخالت انسان در چشم انداز طبیعی به چه صورتهایی ممکن است باشد؟
3 – تعریف کلی دانش جغرافیا را بنویسید؟
4 – جغرافیدان شناسایی یک پدیده مکانی را بر اساس چه چیزهایی به انجام می رساند ؟
5 – نظریات ریتر در مورد دانش جغرافیا را بنویسید.
6 – جغرافیای شهری به چه مسائلی می پردازد؟
7 – چهار مورد از شاخه های جغرافیای طبیعی را نام ببرید؟
8 – مراحل اصلی یک تحقیق علمی را بنویسید؟
9 – علائم نقطه ای و ناحیه ای در نقشه نشانگر چه چیزهایی هستند؟
10 – نقشه کشی را تعریف کنید.
11- دو ویژگی اساسی مدل سازی را بنویسید؟
12 – مشکلات گرایش روز افزون به شهرنشینی و گسترش شهرها را بررسی کنید.
13–چهارعنصر طبیعی– اقلیمی که درمطالعات مکانیابی درایستگاههای هواشناسی موردتوجه بیشتری قرارگرفته اندرا بنویسید.
14 – دگرگونی دنیای جانوری توسط انسان را توضیح دهید.
15 – عوامل عدم تعادل محیطی را نام برده و نحوه تأثیرگذاری آنها را شرح دهید.

  جغرافیا شبانه 81_82 جبرانی اسفند

1- در گذشته های دور جغرافیدان به چه کسی گفته می شد؟
2 – منظور از مکان در جغرافیا چیست؟ توضیح دهید.
3- عناصر تشکیل دهنده یک چشم اندازه جغرافیایی را نام ببرید.
4 – چشم انداز انسانی یا فرهنگی را تعریف کنید.
5 – جغرافیدان شناسایی یک پدیده مکانی را بر چه اساسی به انجام می رساند؟
6 – وظیفه دانش جغرافیا از دیدگاه استرابو چیست؟
7 – بنیان گذاران دانش جغرافیا چه کسانی بودند و چه کردند؟
8 - نابرابریهای مکانی را توضیح دهید.
9 – رویکرد جغرافیای عمومی یا سنتی چه بود؟
10 – جغرافیای کاربردی در چه عرصه هایی و با چه هدفی به بررسی می پردازند؟
11 – شیوه های تحلیل جغرافیایی را نام ببرید.
12 – منظور از بررسی میدانی چیست؟
13 – تفاوت اطلاعات موجود در نقشه باعوارض عینی سطح زمین به چه علت است؟
14 – انواع مختلف علائم نقشه را نام برده و یک مورد را شرح دهید.
15 – هدف نهایی از ساخت مدل چیست؟
16 – دو مورد از ویژگیهای اساسی مدلها را بنویسید.
17 – زمینه های مورد توجه در بررسی شرایط و ویژگیهای طبیعی مؤثر در انتخاب محل مناسب شهرکهای جدید را بنویسید.
18 – چرا وجود ایستگاههای هوا شناسی محلی برای ساخت شهرهای جدید ضروری است؟
19 – انسان ساکن دو دنیای متفاوت است آن ها را نام ببرید.
20 – دگرگونی هایی که انسان در سطح خشکی به وجود می آورد را توضیح دهید.

  جغرافیا 81_82

1 – واژه جغرافیا از چه کلماتی تشکیل شده است؟
جغرافیا واژه ای مغرب است که از دو کلمه یونانی ژئو (Geo) به معنای زمین و گرافوس (qraphu) به معنای شناسایی و ترمیم تشکیل شده است.
2 – در شکل گیری و دگرگونی پدیده های جغرافیایی چه عواملی نقش دارند؟
در شکل گیری و دگرگونی پدیده ها گذشته از عامل مکان، عامل زمان نیز مهم و مؤثر است.
3 – دو عرصه اصلی که پدیده های مکانی در آنها مورد مطالعه قرار می گیرد را نام ببرید.
عرصه های اصلی عبارتند از :
الف) عرصه غیرزیستی (یا عرصه غیرزنده )
ب) عرصه زیستی (یاعرصه زنده)
4 – چشم انداز جغرافیایی را تعریف کنید.
چشم اندازه جغرافیایی عبارت است از بخشی از سطح زمین که به واسطه در برداشتن شکلهای خاص از ناهمواری، آب و هوا و نیز عرصه های زیستی جانوری، گیاهی و انسانی چهره معینی را عرضه می دارد.
5 – تأثیر متقابل محیط طبیعی و انسانی را توضیح دهید.
همان گونه که محیط طبیعی و پدیده های آن بر زندگی گردهمایی انسان تأثیر می گذارد. محیط انسانی نیز مجموعه محیط طبیعی را زیر تأثیر خود می گیرد دو محیط طبیعی بر هم اثر می گذارند و با یکدیگر در رابطه متقابل قرار دارند.
6 – وظایف جغرافیای عمومی و ناحیه ای از نظر برنارد وارن چه بود؟
او از یک طرف پدیده های خاص و نحوه شکل گیری و پراکندگی را بر تمامی سطح زمین وظیفه جغرافیای عمومی می دانست و از طرف دیگر بررسی مجموعه پدیده ها و طبقه بندی آنها را در یک مکان معین هدف جغرافیای ناحیه ای به حساب آورد.
7 – مطالعات بزرگ مقیاس د رجغرافیای ناحیه ای را توضیح دهید.
مطالعات بزرگ مقیاس مبتنی بر تقسیم بندی یا طبقه بندی حال و بررسی تطبیقی پدیده های مورد نظر است مثلاً تقسیم بندی یا طبقه بندی اقلیمی جهان که بر اساس آن ابتدا تمامی سطح کره زمین را به مناطب اقلیمی تقسیم می کردند و سپس به مطالعه ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه و تفاوتهای آن با سایر مناطق می پرداختند.
8 – ژلؤمورفولوژی چیست؟
عبارتست ازمطالعه شکل ناهمواریهای زمینی،پیدایش،تغییروتحول اشکال درارتباط بادینامیک درونی وبیرونی زمین درطول زمان.
9 – شیوه های تحلیل جغرافیایی را بنویسید.
دارای چهار شیوه است
الف) تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای توضیحی به صورت گزارش و تشریح مطالب و نتایج
ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای ریاضی – آماری با بهره گیری از داده های آماری
ج) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای کارتوگرافیک و ارائه نتایج به صورت نقشه ها و نمودارها
د) تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای تغییر عکسهای زمینی، هوایی و ماهواره ، با تغییر
10 – منظور از بررسی میدان چیست؟
بررسی میدانی : گردآوری اطلاعات محلی، شناسایی ویژگیهای خاص منطقه ای و شناخت روابط متقابل و علت و معلولی میان پدیده ها و روندهای موجود در ناحیه مورد بررسی را شامل می شود.
11 – عناصر ناپایدار ناحیه را تعریف کنید؟
عناصر ناپایدار ناحیه را می توان آن دسته از عوارض و پدیده های موجود بر سطح زمین به شمار آورد که تابع زمان و تحولات زمانی هستند.
12 – نقشه های موضوعی چگونه هستند؟
نقطه های موضوعی ص 70 کتاب جغرافیا
13 – دو ویژگی اساسی مدل سازی را بنویسید.
دو ویژگی اصلی مدل سازی نخست از نظر ساختار استوار منطقی باشد و دوم نتایج حاصل از آن بتواند توان ما را در پیش بینی وضع آینده پدیده ها یا سیستم مورد بررسی افزایش دهد.
14 – زمینه های مورد توجه در بررسی شرایط و ویژگیهای طبیعی مؤثر در انتخاب محل مناسب شهرکهای جدید را بنویسید.
1) بررسی ساختار و حرکات زمینی
2) مطالعه سطح زمین و اشکال ناهمواری
3) خصوصیات محلی آب و هوا
4) مطالعه ویژگیهای منابع سطحی و زیرزمینی آب
15 – منظور از طراحی یک شهر یا شهرک جدید چیست؟
طراحی یک شهر عبارتست از : ایجاد و برقراری یک سیستم هماهنگ از اجزاء و عناصر مرتبط در یک محدود معین باتوجه به محدودیتها و قابلیتهای موجود در آن مکان.
16 – زیست بوم به چه معناست ؟
زیست بوم به معنای محیطی است که گیاهان و جانوران در آن قادر به زندگی، تغذیه و تولید مثل هستند.
17 – چرا دخالت گروههای انسانی در محیط زیست اثرات مختل کننده شدیدتری دارد؟
دخالت گروههای انسانی در محیط معمولاً با استفاده از ابزار و دانش فنی همراه است نه تنها تغیرات وسیعتری را به همراه دارد بلکه بخشی از زندگی و فعالیتهای آن در آمده و به صورت ظاهراً اجتناب ناپذیری ادامه می یابد. گروههای انسانی گاهی ناخواسته موجب اختلال در محیط می شوند.
18 – برای حفاظت از محیط زیست قبل از هر چیز چه باید کرد؟
بسیاری معتقدند برای حفاظت از محیط زیست قبل از هرچیز باید گروههای انسانی را آموزش داد، هدف درک محیط و طبیعت و دوستی با آن است و در تمام سطوح مختلف و گروههای انسانی به انجام می رسد این آموزش باید از سنین کودکی آغاز شود.

عربی(1) علوم انسانی

السوال الاول : للترجمه
1) ربّ آبْن لی عندَکَ بیْتاً فی الجنه و نجنی من القومِ الظالمین.
2) و ما التواضعُ الا الادبُ و لا التکبّر الا سوءُ الادبِ.
3) انّ الحاکمَ لا یُصنعی الیک، لأنّه منْشَعِْلٌ بمسائل اکبر من قضیّتک
4) المسلمون هم الذین وضعوا اُسُسَ صناعة «الصَیْدَ لة ».
5) مرارةُ الدنیا حلاوة ُ الاخرةِ و حلاوةُ الدنیا مرارةُ الاخرة .
6) الصادقون یَسْعونَ الی طلبِ رزقهم بجُهدٍ و امانة .

السؤال الثانی : للتعریب
الف) در خانواده ای دو فرزند زندگی می کردند
ب) می خواهم از درس استفاده کنم
السؤال الثالث :
صحح الاخطاء :
العلماءَ هو الّذی ینیرونَ العالم َ یعلْمِه .
- یبعثُ السعادة السروراً فی القلوب.
السؤال الرابع : اجعل فی الفراغ کلمة مناسبة
1).... آیاتُ الله نتلوها علیک َ الحقّ.(اسم الاشاره للبعید)
2) ... انْ مکّنا هم فی الارض أامو الصّلاة (اسم موصول «للجمع المذکر»)
3) .... الثورةُ الاسلامیة بِفَضْلِ الله .(فعل انتَصر)
4) انّ الله یحِبُّ ..... (الجمع المذکر مِنْ المتوکل)
السؤال الخامس : عیّن اعراب ما اُشیرالیها بخطٍ.
السؤال السادس : للاعراب و التحلیل الصرفی
للاعراب : مصاحبةُ الابرار تُوجبُ الشرفََ
للتحلیل الصرفی : ظهر الفسادَُ فی البّر و البحر بما کسَبتْ ایدی الناسِ
السوال السابع :
1) ترجم الکلمتین : بالعربیة (شیمی) بالفارسیة (الرمضاء)
2) عین الاسم الممنوع من الصرفِ ءاذکر اعرابه :
«شهر رمضانَ الذی اُنزل فیه القرآنُ»
3) عین المشتق و نوعه :
«الیس الصبح بقریب»
4) اجعل الفاعل ، مبتدا و غیر مایلزم :
«تربی الامهاتُ الاجیال َ القادمة »
5) اجعل نائبَ الفاعل فی الجمله التالیه مفعولاً به :
اُکرمَ الضیفُ اکراماً شدیداً
6 ) عین الاسماء المقصورة و المنقوصة و الممدودة فی الاسماء التالیة:
الموازی – الرضا – الصحرا ء – الفتی
7) عین اعراب الفعل المضارع :
اُحبُّ أنْ أدْرُسَ
8) أجِبْ بالعربیة :
فی أیّ فرعٍ تدرُس؟
9) عین نوع الاعراب (الاصلی و الفرعی) مما اسیرالیه بخطٍ :
رَأیتُ أباکَ فی الشارع

 عربی(2) علوم انسانی جبرانی اسفند

* صحح الاخطاء :‌
1 – المُعلماتٌ یَقومونَ بتعلیم الطالبات و تُرشدُهُنَّ
2 – لَنْ یَهْلِکْ أمرَءٌ عرَفَت قدرُ نفسه
• عین اعراب الکلمات الّتی اُشیرُ الیها بخط:
یَحثُّ المدرسون تلامیذَهُم علی الاجتهاد.
• عیّن المبتداء و الخبر :
فی الصّف مصباحٌ . الطالباتُ یَجْتهْدن فی دروسِهنَّ
• عین المضارع المنصوب و المجزوم :
مهما تُعامل الناسَ یُعاملوکَ . علی الداعی أن یدْعو بالالحاح کی یستجد دَعْوتَهُ.
• عین نوع اعراب الکلمات التی اُشیر الیها بخطٍ .
عین المعارف : العلماءُ هم الذین کانوا هُناک .
للاعراب و التحلیل الصرفی :
ما تُنْفقوا مِنْ شیءٍ فأنَّ به علیمٌ.
ترجم العبارات التالیه بالفارسیة :
1 – نعمتان مجهولتان ، الصّحةُ و الامانِ
2 – انّ المنذرین کانوا اخوان الشیاطین .
3 – صغّرتَ نفسک و أسْقطت همّتک .
4 – فَغَضبت العجوزُ لسماع هذا الکلام .
5 – أخوک َ مَن یعرفُکَ فی وقت الشدة .
6 – شهرُ رمضان الذی اُنزل فیه القرآن .
7 – متی تصلُح سریرتُکَ تحسن سیرتُکَ.
8 – تُربی الاُمّهاتُ الاجیالَ القادمة.
9 – مرارةُ الدنیا حلاوةُ الآخرة .
10 – ألا تُحبّون أنْ یغفر لکم ؟!
للتعریب :
1 – صاحب گاو بسیار ناراحت شد.
2 – زندگیت را بساز
3 – در خانواده ای دو فرزند زندگی می کردند
4 – راه را برای او روشن می کند  

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)