https://facenama.com/signup/r:830272 نمونه سؤالات تستی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 - سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature

نمونه سؤالات تستی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

نمونه سؤالات تستی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

1- خط میخی دارای چند حرف بوده و از کدام سمت نوشته می­شده است؟
1) 34 حرف، از چپ به راست
2) 32 حرف، از راست به چپ
3) 36 حرف، از چپ به راست
4) 34 حرف، از راست به چپ
2- «زبان پهلوی» نام دیگر کدام یک از مراحل زبان فارسی است؟
1) فارسی باستان
2) فارسی میانه
3) فارسی نو
4) فارسی دری
3- درباره­ کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه»‌ کدام توضیح نادرست است؟
1) موضوع کتاب، پزشکی است
2) نسخه­ موجود این کتاب به خط اسدی توسی است
3) بی تردید اولین کتابی بوده که به خط فارسی امروزی نوشته شده است.

4) کتاب، ابومنصور موفق هروی است

بقیه در ادامه مطلب

1- خط میخی دارای چند حرف بوده و از کدام سمت نوشته می­شده است؟
1) 34 حرف، از چپ به راست
2) 32 حرف، از راست به چپ
3) 36 حرف، از چپ به راست
4) 34 حرف، از راست به چپ
2- «زبان پهلوی» نام دیگر کدام یک از مراحل زبان فارسی است؟
1) فارسی باستان
2) فارسی میانه
3) فارسی نو
4) فارسی دری
3- درباره­ کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه»‌ کدام توضیح نادرست است؟
1) موضوع کتاب، پزشکی است
2) نسخه­ موجود این کتاب به خط اسدی توسی است
3) بی تردید اولین کتابی بوده که به خط فارسی امروزی نوشته شده است.

4) کتاب، ابومنصور موفق هروی است
4- ابیات زیر منسوب به کیست؟
خون خود را گر بـریـزی بر زمیـن
بــه کـه آب روی ریـزی در کنــار
بت پرستیدن به از مردم پرست
پنـدگیــر و کـار بنـد و گـوش دار

1) محمدبن وصیف سگزی
2) ابوحفض سغذی
3) فیروز مشرقی
4) ابوسلیک گرگانی

5) کدام گزینه، از قالبهای شعری عصر سامانی نیست؟
1) ترکیب بند
2) قصیده
3) رباعی
4) قطعه
6- مؤلف «‌تاریخ سیستان» چه کسی را به عنوان نخستین شاعر فارسی دری دوره­ اسلامی معرفی می­کند؟
1) فیروز مشرقی
2) ابوالعباس مروزی
3) محمدبن وصیف سگزی
4) حنظله ­ی باد غیسی
7- بیت زیر از کیست و در سوگ چه کسی است؟
از شمار دو چشم یک تن کم / و ز شمار خرد هزاران بیش

1) رودکی/ شهید بلخی
2) عنصری/ رودکی
3) ناصر خسرو/ رودکی
4) رودکی/ ابوشکور بلخی

8- کدام گزینه، مطلع نخستین سوگ نامه­ مذهبی است که به موضوع فاجعه کربلا پرداخته است؟
1) باد صبا درآمد، فـردوس گشت صحرا / آراست بوستان را نیسان به فرش دیبا
2) فهم­کن­گرمؤمنی­فضل­امیرالمومنین / فضل حیدر، شیریزدان،مرتضای پاک­دین
3) ای آن کــــه غمگیــن و ســزاواری / ونــدر نــهان ســرشـک همــی بـاری
4) نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز / چه بود، منت بگویم: قضای یزدان بود
9- کدام گزینه درباره­ «شهید بلخی»‌ صحیح نیست؟
1) پیش از فردوسی، عنوان «شاعر خرد»‌ برازنده­ اوست
2) دانش او فراوان و خطش زیبا بوده، با فلسفه و کلام نیز آشنایی داشت.
3) بعضی از تألیفاتی که در زمینه­ فلسفه و کلام منسوب به اوست، موجودند.
4) نوشته­اند که با محمد زکریای رازی مناظره و گفت و گو داشته است.
10- بیت زیر از کیست؟
غزل رودکی وار نیکو بود / غزلهای من رودکی وار نیست

1) فرخی سیستانی

2) ابوشکور بلخی
3) ناصر خسرو
4) عنصری

11- سرآینده بیت زیر کیست و درباره­ چه کسی است؟
اشعار زهد و پند بس گفته است / آن تیره چشم شاعر روشن بین

1) شهید بلخی /ابوشکور بلخی
2) ناصر خسرو / رودکی
3) عنصری / کسایی
4) رودکی / شهیدبلخی

12- از نطر فکر و زبان و جلوه­های شعری، ابوشکور بلخی حد وسط کدام شاعران نامدار به شمار می­رود؟
1) فردوسی و ناصر خسرو
2) کسایی و فردوسی
3) عنصری و ناصر خسرو
4) رودکی و فردوسی
13- باتوجه به محتوا، بیت زیر سروده­ کدام شاعر عصر رودکی است؟
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر / بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

1) کسایی مروزی
2) شهید بلخی
3) ابوشکور بلخی
4) رودکی سمرقندی
14- کدام توضیح دربار­ه­ «کسایی»‌ صحیح نیست؟
1) زادگاه او «مرو»‌ بوده است.
2) مذهب او شیعه دوازده امامی بوده است.
3) اشعار او زهد آمیز و نشان دهنده­ علاقه­اش به پیامبر (ص) و اهل بیت است.
4) کسایی در سراسر عمرش هرگز شعری در مدح شاهان نسروده است.

15- بیت زیر از کیست؟
رودکی استاد شاعران جهان بود / صد یک از وی تویی کسایی؟ پرگَست!

1) ناصرخسرو
2) عنصری
3) کسایی
4) هیچ کدام
16- کدام گزینه از موضوعات شعری عصر رودکی نیست؟
1) وصف
2) عرفان
3) مدح
4) اندرز
17- منقدان ادبی، چه کسی را «پدر شعر فارسی» به شمار می­آورند؟
1) فردوسی
2) رودکی
3) سنایی
4) ابوشکور بلخی

18- نخستین قصیده­ های منتخب و مرثیه را در دیوان کدام شاعر می­توان یافت؟
1) قوامی رازی
2) محتشم کاشانی
3) کسایی مروزی
4) خاقانی شروانی
19- این عبارت، معرف کیست؟
«‌وی به عنوان نخستین شاعر دل بسته­ اهل بیت، درخش جانبداری و ستایش خاندان پیامبر را بردوش کشیده است.»

1) کسایی مروزی
2) ابوشکور بلخی
3) شهید بلخی
4) ناصر خسرو
20- چه کسی کلیله و دمنه را به نظم درآورد؟
1) اسدی توسی
2) عنصری
3) شهید بلخی
4) رودکی
21- نام دیگر «‌سبک خراسانی» چیست؟
1) اصفهانی
2) ترکستانی
3) عراقی
4) هندی
22- « فراوانی شمار شاعران و تتمع اوزان و قالبـها و مضامین»‌ از ویژگیهای کدام دوره است؟
1) عصر رودکی
2) عصر فردوسی
3) عصر عنصری
4)عصر ناصر خسرو
23- کدام گزینه، از خصوصیات بارز شعر عصر فردوسی است؟
1) نزدیکی به طبیعت و آمیختگی با موسیقی
2) داشتن رنگ ملی و ایرانی
3) در بر گیرنده­ مایه­ های حکمی و اخلاقی و فقدان مایه­ های عرفانی و آسمانی
4) هر سه گزینه
24- «هدایةالمتعلمین فی­ الطب» اثر کیست؟
1) مقانعی­رازی
2) ابوبکر اخوینی
3) محمدبن­زکریای­رازی
4)ابومنصور موفق هروی
25- همه­ گزینه­ ها جز گزینه­ ... به زبان فارسی است:
1) هدایة­المتعلمین فی­الطب
2) الابنیه عن حقایق الادویه
3) تاریخ طبری
4) حدود العالم من المشرق الی مغرب
26-درکدام اثربرای بسیاری ازاصطلاحات علمی،برابرهای ­مناسب فارسی ­یافت ­می شود؟
1) هدایة­المتعلمین فی­ الطب
2) الابنیه عن حقایق الادویه
3) حدود العالم المشرق الی مغرب
4) چهار مقاله
27- بیت زیر از کیست؟
منم بنده­ ی اهل بنت نبی / ستاینده­ ی خاک پای وصی

1) دقیقی
2) فردوسی
3) اسدی
4) عنصری

28) کدام عصر را می­توان «عصر شکوفایی فرهنگ اسلامی»‌ به شمار آورد؟
1) عصر رودکی
2) عصر ناصر خسرو
3) عصر عنصری
4) عصر فردوسی
29- کدام اثر را می­توان نخستین کتاب نثر فارسی دانست که به عنوان اثری مستقل عرضه شده است؟
1) تاریخ طبری
2) آفرین نامه
3) شاهنامه­ ابومنصوری
4) تفسیر طبری
30- تولد نثر پارسی را باید در آغاز کدام عصر دانست؟
1) عصر رودکی
2) عصر فردوسی
3) عصر عنصری
4) عصر ناصرخسرو
31- نثر علمی، حدوداً‌ با کتاب .... آغاز می­شود؟
1) حدود العالم من المشرق الی المغرب
2) دانشنامه علایی
3) التفهیم الاوایل مناعة التنجیم
4) الابنیه عن حقایق الادویه
32- کدام اثر را می­توان «نقطعه آغاز نثر دینی به زبان پارسی» به شمار آورد؟
1) تفسیر قرآن مجید، معروف به تفسیر کمبریج
2) کشف المحجوب
3) ترجمه­ی تفسیر طبری
4) کشف الاسرار
33- سنت داستان پردازی و منظومه سرایی اخلاقی در کدام دوره پایه گذاری شده است؟
1) دوره بیهقی
2) دوره ابوالمعالی
3) عصر عنصری
4)عصر فردوسی
34- مشهورترین شاعر دربار غزنیه چه کسی بوده است؟
1) معزی
2) عنصری
3) عسجدی
4) خاقانی
35- قصیده­ «داغگاه‌» سروده­­ کیست؟
1) عنصری
2) خاقانی
3) فرخی
4) معزّی

36- عنوان «شاعر شادمانی و طبیعت» ‌معرف کیست؟
1) معزی
2) فرخی
3) منوچهری
4) عنصری
37- کدام گزینه، از مضامین مسمط های منوچهری نیست؟
1) پندو اندرز
2) وصف
3) مدح
4) خمریه
38- توضیح زیر معرف کیست؟
«او در قصایدش ظاهراً کوشیده است تا تاریخ را به جای حماسه بنشاند.»
1) معزی
2) فرخی
3) منوچهری
4) عنصری
39- مثنوی­های « شادبهروعین الحیات ، خنگ بت و سرخ بت ، منسوب به کیست؟
1) عسجدی
2) عنصری
3) قوامی رازی
4) غضایری رازی
40- کدام گزینه درباره­ بیت زیر صحیح است؟
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است باد خنک از جانب خوارزم وزان است

1) مطلع قصیده­ داغگاه و سروده­ فرخی است
2) مطلع مسمط خزانیه و سردوده­ منوچهری است
3) بیت اول یک رباعی است و در وصف دیدن هلال ماه و سروده­ معزّی است
4) مطلع قصیده­ لغز شمع و سروده­ منوچهری است.
41- این عبارت معرف کیست؟
«وی ظاهراً‌ در زمان امیر نوح بن منصور سامانی و به امر او مأموریت یافت تا شاهنامه­ منثور ابومنصوری را به نظم درآورد.»

1) فردوسی
2) دقیقی
3) اسدی
4) عنصری

42- مهمترین و طولانی ترین بخش شاهنامه کدام است؟
1) بخش اساطیری
2) بخش پهلوانی
3) بخش تارخی
4) هیچکدام
43- در واقع کدام شاعر را باید پیشوای فردوسی در نظم داستانهای ملی دانست؟
1) کسایی
2) اسدی
3) عنصری
4) دقیقی
44- «عرفان» از چه قرنی در ادب فارسی پیدا شد؟
1) سوم
2) چهارم
3) پنجم
4) ششم
45- کدام گزینه از آثار ناصر خسرو نیست؟
1) زادالعارفین
2) خوان واخوان
3) جام ­الحکمتین
4) سفرنام
46- با توجه به محتوا، بیت زیر معرف کیست؟
چو من دست­خویش ­از طمع ­پاک ­شستم / فـزونی از این و از آن چـون پـذیرم

1) منوچهری
2) ناصرخسرو
3) انوری
4) عنصری

47- محتوای کدام اثر با بقیه تفاوت کلی دارد؟
1) قابوس نامه
2) التفهیم
3) دانشنامه­ علایی
4) هدایة­المتعلمین­ فی­ الطب
48- «هجو و بدگویی»‌ از چه دوره­ای در شعر فارسی رواج می­یابد؟
1) عصر فردوسی
2) عصر عنصر
3) عصر انوری
4) عصر ناصر خسر
49- کدام گزینه از ویژگیهای سبک عصر انوری (سبک عراقی) نیست؟
1) ورود لغات و ترکیبات متعدد از لهجه­های محلی به زبان فارسی دری
2) ورود روز افزون لغات عربی و استفاده­ فراوان ­از استعاره وکنایه و اصطلاحات علمی
3) نفوذ افکار و اصطلاحات صوفیه و رواج عرفان اسلامی
4) خوش بینی نسبت به اوضاع زمان و امیدواری به آینده

50- در عصر انوری قالبهای عمده­ ی شعر کدامند؟
1) قصیده و ترکیب بند
2) قصیده و غزل
3) غزل و رباعی
4) قطعه و قصیده
51- موضوع «روض­ الجنان» چیست؟
1) مرثیه
2) کلام
3) حدیث
4) تفسیر
52- کدام کتاب از آثار سنایی غزنوی نیست؟
1) کارنامه­­ بلخ
2) طریق ­التحقیق
3) خوان و اخوان
4)حدیقة­ التحقیق

53- مجموعه­ «اقبال نامه»‌ و «شرف نامه» چه نام دارد؟
1) اسکندر نامه
2) پندنامه
3) خرد نامه
4) مختار نامه
54- کدام گزینه، عنوان مشترکی بر دو مثنوی متفاوت از دو شاعر عارف «سنایی» و «عطار» است؟
1) الهی نامه
2) عشق نامه
3) مصیبت نامه
4) مختارنامه
55- عبارت «‌اگر کاغذها نسختهای من به قصیده، ناچیز نکرده بودندی. این تاریخ از لونی دیگر آمدی!» شکایت حسرت آلوده چه کسی است؟
1) محمدبن جریره بری
2) سعدالدین وراوینی
3) ابوعل محمدبلخی
4) ابوللفضل بیهقی
56- کدام اثر از نمونه­های شعر حماسی است؟
1) گلشن ­راز
2) گرشاسپ نامه
3) بوستان
4) شاهنامه­ ابومنصوری

57- کدام مکتب اثر از نمونه­ های شعر حماسی است؟
1) کلاسیک
2) رمانتیسیسم
3) رئالیسم
4) ناتورالیسم
58- کدام شخصیت ادبی، بزرگترین حماسه­ سرای یونان و جهان به شمار می­ آید؟
1) إشیل
2) اورپیپد
3) سوفوکل
4) هومر
59- آغاز ظهور مکتبهای ادبی، کدام قرن است؟
1) سیزدهم
2) چهاردهم
3) پانزدهم
4) شانزدهم
60- جمله­ معروف «‌من می­اندیشم، پیش هستم.» از کیست؟
1) بنه کارت
2) فرانسیس بیکن
3) نیچه
4) ولتر
61- «الکساندر یو شکین»‌ و «لرمانئوف» از شاعران مشهور کدام مکتب در کدام کشورند؟
1) رمانتیسیسم / روسیه
2) رمانتیسیسم / انگلستان
3) کلاسیسیسم / فرانسه
4) رئالیسم / روسیه

62- رمان «پدران و پسران» ‌اثر کیست؟
1) ارنست همینگوی
2) گلادکوف
3) ایوان تورگنیف
4) شولوخف
63- «جنگ و صلح» ‌شاهکار کدام نویسنده است؟
1) ویکتور هوگو
2) لئون تولستوی
3) ارنست همینگوی
4) داستایوسکی
64- بنیان گذار مکتب واقع گرایی جادویی است؟
1) کارلوس فوئتنس
2) امیل زولا
3) گابریل گارسیامارکز
4) بالزاک
65- کدام اثر جزو ادبیات واقع گرایی جادویی است؟
1) صد سال تنهایی
2) آئورا
3) زیباترین غریق جهان
4) هر سه گزینه
66- شعر مشهور «کلاغ»‌ اثر کدام شاعر سمبولیسم است؟ \
1) استفان مالارمه
2) ادگار آلن­پو
3) راینر ماریاربلکه
4) ژان ارتورمبو
67- همه گزینه­ها به جز گزینه­ .... از آثار مشهور مکتب ناتورالیسم است؟
1) پیش ­ازسپیده ­دم
2) صد سال تنهایی
3) اشباح
4) خانه ­عروسکی
68- توضیح زیر معرف کدام مکتب ادبی است؟
« رمانها و دیگر آثار پیروان این مکتب در حقیقت آزمایشگاه تشریح مزاج افراد است.»

1) ناتورالیسم
2) رمانتی سیسم
3) سمبولیسم
4) رئالیسم
69- کدام شاعر سمبولیست، آثار داگار آلن پورا به زبان فرانسه ترجمه کرد؟
1) شارل پیر بودلر
2) ژان آرتوز مبو
3) استفان مالارمه
4) راینرماریاربلکه
70- «گلهای بدی»‌ اثر مشهور کدام شاعر سمبولیسم است؟
1) استفان مالارمه
2) شارل بودلی
3) ازراپوند
4) ژان­آرتور مبو 

-------------------------------------

دوستان پاسخ سوال 6 در پاسخنامه به اشتباه گزینه 1 درج شده که پاسخ درست گزینه 3 یعنی محمدبن وصیف سگزی درست است.

«پاسخنامه کلیدی تستها»


نظرات (17)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
بسیار بسیار عالی بود
سه‌شنبه 14 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 02:47 ب.ظ
امتیاز: 3 5
پاسخ:
ممنون.لطف عالی متعالی
ممنون؛‌ با اجازه از سوالاتتون توی مجتمع خودمون استفاده کردم.
جمعه 1 دی‌ماه سال 1391 ساعت 02:29 ب.ظ
امتیاز: 4 1
پاسخ:
خواهش می کنم دوست خوبم .برای همین قراردادم که همه استفاده ببرند نیاز به اجازه نیست
ممنون از پستی که گذاشتید.
دوشنبه 11 شهریور‌ماه سال 1392 ساعت 09:49 ب.ظ
امتیاز: 3 3
پاسخ:
خواهش می کنم دوست خوبم . انجام وظیفه ای بیش نبود. پاینده باشی
نوشته: مهشید از [ ایران ]
واقعا دستتون درد نکنه اجرتون با امام زمان از سوالاتتون در کلاس استفاده کردم راضی باشید
یکشنبه 12 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 06:30 ب.ظ
امتیاز: 5 1
پاسخ:
خواهش می کنم دوست خوبم .برای همین قراردادم که همه استفاده ببرند نیاز به اجازه نیست
نوشته: عباسیان از [ ایران ]
سلام.واقعا ممنون از سوال های خوبتون.من تا سوال ۴۱ حل کردم فقط سوال ۶جوابش میشه محمدبن وصیف سیستانی نه فیروز مشرقی.میتونید به صفحه ۲۳کتاب درسی مراجعه بفرمایید.
بازم ممنون
یکشنبه 17 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 01:54 ق.ظ
امتیاز: 4 2
پاسخ:
سلام همکار ارجمند. ممنون بابت اشکالی که گوشزد کردید. در هنگام تنظیم پاسخنامه این اشتباه رخ داده که قبل از پاسخنامه در انتهای سوالات توضیح آن درج شده است.
نوشته: زهرا از [ ایران ]
سلام لطفا نمونه سوال هر درس رو مشخص کنید
جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 02:09 ب.ظ
امتیاز: 4 3
پاسخ:
سلام. به روی چشم زهرای عزیز. اما این وبلاگ دیگه به روز نمیشه به سایتم مراجعه کنید اونجا این کار انجام شده . www.khodayaar.ir
نوشته: مهسا از [ ایران ]
عالییییییییییی بود
جمعه 29 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 10:25 ق.ظ
امتیاز: 2 2
نوشته: ارمین از [ ایران ]
سلام قربون دستتون ایول خیلی عالی بود اجرتون با امام رضا
چهارشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 02:29 ب.ظ
امتیاز: 3 1
نوشته: الناز از [ ایران ]
وای خدا مرسی واقعا چه عجب یکی بها داد به انسانیا
همینطور ادامه بدید که خیلی نیاز دارم به آپ دیتتون تستای من کم و قدیمین
بازم مرسی
پنج‌شنبه 1 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 07:56 ب.ظ
امتیاز: 4 2
سلام عالی بود دستتون درد نکنه
اگه اجازه بدین این مطلبو در وبلاگم بذارم ودر کلاس هم استفاده کنیم.
جمعه 14 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 03:31 ب.ظ
امتیاز: 3 1
سلام
عالی بود
اگه باتبادل لینک موافق هستی خبرم کن
چهارشنبه 8 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 07:03 ب.ظ
امتیاز: 2 2
نوشته: sina از [ ایران ]
پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 07:22 ب.ظ
امتیاز: 2 1
نوشته: fatemeh از [ ایران ]
عالییییییییییی بود
جمعه 1 خرداد‌ماه سال 1394 ساعت 11:33 ق.ظ
امتیاز: 1 0
نوشته: mar از [ ایران ]
واقعا دستتون درد نکنه ، یه سوالی داشتم این نمونه سوالات منبعش کجاست؟؟ منظورم اینه که برای کنوره و کتاب کاره و معتبره
یا نه ...ممنون میشم اطلاعات بدید
یکشنبه 14 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:49 ق.ظ
امتیاز: 1 1
پاسخ:
سلام. قطعا منبعش معتبره که برای استفاده عموم دانش آموزان و همکاران گذاشتم . منبعش نمونه سوالات مختلف از تست های کنکوری مثل تست های فرزانگان و رزمندگان و آینده سازان و.. است.
نوشته: nassim از [ رومانی ]
لطفا یکم بیشتر دقت کنید توی جواب دادن.سوال 5 گزینه ی یک صحیحه نه 3.اینطوری ما هم گیج میشیم
سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 05:11 ب.ظ
امتیاز: 0 2
نوشته: زهرا از [ ایران ]
خیلییییی عالیییی
چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 10:01 ق.ظ
امتیاز: 1 0
نوشته: مهسا از [ ایران ]
ممنون خیلی خوب بود
جمعه 8 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 11:08 ق.ظ
امتیاز: 0 1