https://facenama.com/signup/r:830272 درس اول از فصل اول فارسی سوم راهنمایی - سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سفیرادب پارسی Ambassador of Persian literature

درس اول از فصل اول فارسی سوم راهنمایی

اسلام و انقلاب اسلامی

به گفتار پیغمبرت راه جوی                 دل از تیرگی­ها بدین آب شوی    (فردوسی)

گفتار: سخن، حدیث، فرموده، فرمایش. جُستن :1 - طلب کردن . 2 - جستجو کردن . 3 - یافتن .

معنی: راه  را از فرمایشات پیامبرت جست­ وجو کن و با سخنان زلال او تیرگی­ها و آلودگی­هایِ درونت را شُست ­و شو بده.


زیبا زیستن

زیستن: زندگی کردن.  رحمت: 1 - مهربانی ، دلسوزی . 2 - بخشایش ، عفو.   سعادت: 1- خوشبختی . 2 - خجستگی .  حکمت: 1 - علم ، دانش . 2 - راستی ، درستی . 3 - کلام موافق حق .طنین: 1 - بانگ کردن مگس ، ناقوس. 2 - بانگ ، صدا. 3 - نوسانات فرعی صدا، پژواک .دل­نشین: 1 - خوش آیند، آن چه در دل نشیند. 2 - مؤثر.  مشتاق: آرزومند، مایل و راغب .فرهنگ: 1 - علم ، دانش . 2 - تربیت ، ادب . 3 - واژه نامه ، کتاب لغت . 4 - عقل ، خرد. 5 - تدبیر، چاره .آبشخور: = آبشخوار. آبشخورد: 1 - جای خوردن یا برداشتن آب . 2 - ظرف آبخوری . 3 - منزل ، مقام . 4 - بهره ، قسمت . 5 - سرنوشت.  گنجینه: خزانه ، جای نگه داری زر و سیم .  همواره: پیوسته ، همیشه. اعظم: 1 - بزرگتر، بزرگوارتر. 2 - درشت تر.  متعال: بلند شونده ، بلند پایه ، والا، برتر.سیما: 1 - چهره ، قیافه . 2 - علامت ، هیئت . ظاهر: 1 - پیدا، آشکار. 2 - روی بیرونی هر چیزی .کردار: کار، عمل. غنیمت: هر آن چه که در ج نگ از حریف شکست خورده به دست آید. 2 - در فارسی هر مالی که بدون زحمت به دست آمده باشد. غنیمت شمردن :  فایده و سود دانستن.

واژه­های متضاد: جوانی/ پیریتن­درستی/ بیماری - بی­ نیازی/ نیازمندیآسایش/ گرفتاری - زندگی/ مرگ

پی­آمد: 1 - عارضه . 2 حادثه.  امان: 1 -  بی­ترسی، ایمنی. 2 - زنهار، پناه. بیهوده = بی­هوده = بیهده :1 - باطل . 2 - بی - ثمر، بی فایده . 3 - بی معنی ، پوچ ، یاوه .گشاده­رو: خوشرو ، بشاش. تعالی: 1 - بلند پایه گردیدن . 2 -  بلندی ، برتری -  روا: 1 - جایز. 2 - حلال . 3 - سزاوار. -حاجت: 1 - ضرورت ، نیاز. 2 - امید، آرزو. ج . حاجات ، حوائج . - نصرت: یاری ، کمک .  -  مظلوم: ستمدیده. - بازداشتن: منع کردن ، توقیف کردن. - مثل: 1 - سخن مشهور.2 - داستان ، قصه . 3 - عبرت . 4 - پند، اندرز. - رنج: 1 - آزار، آزردگی . 2 - اندوه ، درد. 3 - تلاش ، کوشش.  رنجور: 1 - رنج کشیده . 2 - دردمند، بیمار. 3 - غمگین ، آزرده. - قهر: 1- خشم و غضب. 2- عذاب کردن، تنبیه کردن. 3 - ظلم و زور. 4 - توانایی ، چیرگی . - درگاه: 1 - بارگاه . 2 - پیشگاه ، آستانة در. - وصایا: جِ وصیت ، پندها، اندرزها.  - گناه: بزه ، کار بد. - خطبه: 1- سخنرانی ، وعظ. جمع آن خطب. 2- عقد جملاتی به زبان عربی که هنگام عقد ازدواج و برای مشروعیت دادن به آن گفته می­شود.                                    

علی علیه­السّلام:

جمال­ العلم نشره و ثمرتهُ العمل به و صیانتهُ وضعهُ فی اهلهِ

زیبایی دانش در نشر آن است. میوه­اش عمل به آن و نگهداریش اینست که آن را در اختیار اهلش بگذارد.

دنباله در ادامه مطلب


اسلام و انقلاب اسلامی

به گفتار پیغمبرت راه جوی                     دل از تیرگی­ها بدین آب شوی   (فردوسی)

گفتار: سخن، حدیث، فرموده، فرمایش. جُستن :1 - طلب کردن . 2 - جستجو کردن . 3 - یافتن .

معنی: راه  را از فرمایشات پیامبرت جست­وجو کن و با سخنان زلال او تیرگی­ها و آلودگی­هایِ درونت را شُست­وشو بده.


زیبا زیستن

زیستن: زندگی کردن.  رحمت: 1 - مهربانی ، دلسوزی . 2 - بخشایش ، عفو.   سعادت: 1- خوشبختی . 2 - خجستگی .  حکمت: 1 - علم ، دانش . 2 - راستی ، درستی . 3 - کلام موافق حق .طنین: 1 - بانگ کردن مگس ، ناقوس. 2 - بانگ ، صدا. 3 - نوسانات فرعی صدا، پژواک .دل­نشین: 1 - خوش آیند، آن چه در دل نشیند. 2 - مؤثر.  مشتاق: آرزومند، مایل و راغب .فرهنگ: 1 - علم ، دانش . 2 - تربیت ، ادب . 3 - واژه نامه ، کتاب لغت . 4 - عقل ، خرد. 5 - تدبیر، چاره .آبشخور: = آبشخوار. آبشخورد: 1 - جای خوردن یا برداشتن آب . 2 - ظرف آبخوری . 3 - منزل ، مقام . 4 - بهره ، قسمت . 5 - سرنوشت.  گنجینه: خزانه ، جای نگه داری زر و سیم .  همواره: پیوسته ، همیشه. اعظم: 1 - بزرگتر، بزرگوارتر. 2 - درشت تر.  متعال: بلند شونده ، بلند پایه ، والا، برتر. سیما: 1 - چهره ، قیافه . 2 - علامت ، هیئت . ظاهر: 1 - پیدا، آشکار. 2 - روی بیرونی هر چیزی .کردار: کار، عمل.   غنیمت: هر آن چه که در ج نگ از حریف شکست خورده به دست آید. 2 - در فارسی هر مالی که بدون زحمت به دست آمده باشد. غنیمت شمردن :  فایده و سود دانستن.

واژه­های متضاد: جوانی/ پیریتن­درستی/ بیماری - بی­ نیازی/ نیازمندیآسایش/ گرفتاری - زندگی/ مرگ

پی­آمد: 1 - عارضه . 2 حادثه.  امان: 1 -  بی­ترسی، ایمنی. 2 - زنهار، پناه. بیهوده = بی­هوده = بیهده :1 - باطل . 2 - بی - ثمر، بی فایده . 3 - بی معنی ، پوچ ، یاوه .گشاده­رو: خوشرو ، بشاش. تعالی: 1 - بلند پایه گردیدن . 2 -  بلندی ، برتری -  روا: 1 - جایز. 2 - حلال . 3 - سزاوار. -حاجت: 1 - ضرورت ، نیاز. 2 - امید، آرزو. ج . حاجات ، حوائج . - نصرت: یاری ، کمک .  -  مظلوم: ستمدیده. - بازداشتن: منع کردن ، توقیف کردن. - مثل: 1 - سخن مشهور.2 - داستان ، قصه . 3 - عبرت . 4 - پند، اندرز. - رنج: 1 - آزار، آزردگی . 2 - اندوه ، درد. 3 - تلاش ، کوشش.  رنجور: 1 - رنج کشیده . 2 - دردمند، بیمار. 3 - غمگین ، آزرده. - قهر: 1- خشم و غضب. 2- عذاب کردن، تنبیه کردن. 3 - ظلم و زور. 4 - توانایی ، چیرگی . - درگاه: 1 - بارگاه . 2 - پیشگاه ، آستانة در. - وصایا: جِ وصیت ، پندها، اندرزها.  - گناه: بزه ، کار بد. - خطبه: 1- سخنرانی ، وعظ. جمع آن خطب. 2- عقد جملاتی به زبان عربی که هنگام عقد ازدواج و برای مشروعیت دادن به آن گفته می­شود.                                    

علی علیه­السّلام:

جمال­ العلم نشره و ثمرتهُ العمل به و صیانتهُ وضعهُ فی اهلهِ

زیبایی دانش در نشر آن است. میوه­اش عمل به آن و نگهداریش اینست که آن را در اختیار اهلش بگذارد.


گروه کلمات املایی ستایش و درس اوّل

سنایی غزنوی- روزی ده- جلال وکبریا- مدح وثنا- کشف الاسرار- نهان- جانوران- بهار وخزان- محمّد مصطفی- صلّی اللّه علیه وآله وسلم- اصحاب- طریق مبطلان- بساط حق- الأبنیه عن حقائق الأدویه- حدیقةالحقیقه- رحمت وسعادت- سرشار از حکمت- طنین دلنشین- جغرافیای فرهنگی- مشتاق شنیدن- گنجینه وآبشخور- شکوفایی وشکوهمندی-پیغامبر اعظم-سیمای ظاهر-غنیمت شمردن- پیامد های ناگوار- ظالم ومظلوم-  هنگام قهر- مثل مؤمنان- خطبه هاو وصایا- غم محنت- خصلت ویژه- سخنان جذٌّاب- گنجشک زندانی.


نکته ­ی زبانی درس 1

نهاد: کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره­ی آن خبری می­دهیم؛ یعنی«صاحب خبر» است..

گزاره: خبری است که در مورد نهاد می­دهیم.

گزاره­ از اجزایی تشکیل می­شود.

مهم­ترین جزء گزاره فعل است. از این­رو به آن هسته ­ی گزاره می­ گویند. به مثال­های زیر توجه کنید:

1-  نکاتِ دستوریِ کتابِ سومِ راهنمایی        تغییر یافته است.

                             نهاد                          گزاره/ فعل(هسته ­ی گزاره)

2-     خدای تعالی،        انسان گشاده رو را دوست می ­دارد.

    نهاد                   گزاره/ فعل(هسته ­ی گزاره)         

3)      بنی­ آدم،          اعضای یک پیکرند

       نهاد                  گزاره /فعل (فشرده ­ی فعل اسنادیِ«هستند») و هسته ­ی گزاره 

گاهی گزاره ساده است. یعنی تنها جزء آن هسته ­ی گزاره(فعل) است.

و گاهی گزاره، غیر ساده؛ که علاوه بر فعل، یک یا چند جزء دیگر نیز دارد.

متمم ، مسند و مفعول می توانند اجزای گزاره باشند.

نهاد و گزاره را در جمله ­ی زیر مشخص کنید:

   باغبان  ،   در پِی من تند دوید

   نهاد             گـــــزاره

نظرات (2)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نوشته: کیانا از [ ایران ]
سلام من کاماتی از درسو می خوام که پشت کتاب هست .ابنجا درهمه؟
دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 06:43 ب.ظ
امتیاز: 2 0
نوشته: NEGIN از [ ایران ]
عالی بود
شنبه 4 مهر‌ماه سال 1394 ساعت 09:11 ق.ظ
امتیاز: 0 0